ક્યાંક આયેશા તો ક્યાંક એ નિર્ભયા હોય છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સ્ત્રીની હાલત તો કાયમી ત્યાં ની ત્યાં હોય છે
ક્યાંક આયેશા તો ક્યાંક એ નિર્ભયા હોય છે

વાતો તો પુરુષો મોટી મોટી કરે છે યુગોથી
અગ્નિ પરીક્ષા,વસ્ત્રાહરણની ના દયા હોય છે

જેટલી ગાળો હોય છે તે બધી છે સ્ત્રી સંદર્ભી
ભ્રુણ હત્યામાં ય દીકરીની જ કાયા હોય છે

‘વહુ’ આજીવન ‘વહુ’ તરીકે પારકી લેખાય છે
દહેજ,હિંસા,રેપમાં કેટલાંયની માયા હોય છે

સમોવડીનાં સપનાં જોતી રહે છે આજીવન એ
ઇમારતો રહે ઊંચી,પાયા હંમેશા પાયા હોય છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.