પ્રભુ પ્રદાન વધે તો જ પદ વધારજે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

પ્રભુ શ્વાસેશ્વાસે મારું સત વધારજે
પ્રેમ, કરુણાનું મારું તું વ્રત વધારજે

હક્ક નહીં જવાબદારીને હું સમજું
પ્રભુ પ્રદાન વધે તો જ પદ વધારજે

મીણબત્તી ભલેને નાની થતી જાય
મારી જ્યોતનું સતત તું કદ વધારજે

ઊંચો થાઉંને તો વધે પહોળાઈ પણ
શકટનાં શ્વાન સમો ના મદ વધારજે

‘સર્વે ભવંતુ સુખિન:’ની શુભ ભાવના
પ્રભુ અત્ર,તત્ર અને સર્વત્ર વધારજે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.