કપડા ઉતાર ઈશ્કનો ઈઝહાર કરે છે

Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature

કપડા ઉતાર ઈશ્કનો ઈઝહાર કરે છે,
શિક્ષિત આ, સ્વાર્થીપણું હદપાર કરે છે.

અભ્યાસ, નોકરી, અને સત્તાની સાથે ભય,
માણસની ઓળખાણ તો કિરદાર કરે છે.

આ લોક મોંનું થૂક ઉડાવે છે રાતદિન,
સાચી જ મન કી બાતતો સરકાર કરે છે.

બોલો જરાક સાચવી ડાહ્યા જનોમાં દોસ્ત,
આ લોક તો સલાહમાં વેપાર કરે છે.

સિદ્દીક નકાબ મુખનું ધરાવીને આવજો,
બાકી અહીં તો વાયરસ બિમાર કરે છે.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.