કોઇ પણ કેડી સરળ ના હોય દોસ્ત

Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature

કોઇ પણ કેડી સરળ ના હોય દોસ્ત,
જીંદગી તદ્દન સફળ ના હોય દોસ્ત.

કોઈ કારણ દર્દનું મળશે જ ત્યાં,
એમ કંઇ આંખો સજળ ના હોય દોસ્ત.

એના સ્વાગતમાં છે હસ્તા સૌ ગુલાબ,
એના ગજરામાં કમળ ના હોય દોસ્ત.

કોરોના, “પબ્જી’નું કારણ હોય તો જ,
એટલા બાળક ચપળ ના હોય દોસ્ત.

શ્રમ વગર મંઝિલને જીતી ના શકાય,
એમ કદમો નિષ્ફળ ના હોય દોસ્ત.

એ રીતે “સિદ્દીક” ગઝલ લખતા રહો,
પાપડી ભેગી ઈયળ ના હોય દોસ્ત.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.