હું જો કરું કોઈ એક ગુનો

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હું જો કરું કોઈ એક ગુનો અને તું લજ્જા અનુભવે
જીવન આખું તપતા રહીને, શીતળતા અર્પે અનુભવે.

અંધારા અને અજવાળા, એ કાયમના મહેમાન નથી,
દુઃખને હસતાં રહી પછાડવું, એ સહેલો રસ્તો સૂચવે.

વાણી અને વર્તન, સાચું ખોટું, સર્વે ઝગડાનું કારણ છે,
જીતશે જગને જિહવા મીઠી, એ શીખવી મનને રીઝવે.

જગત દેશે જ્યારે માન પ્રેમ, ત્યારે દુરથી લેશે બલાઓ,
સંકટ આવે, તેને હરવા તું પ્રભુને પાલવ પ્રસારી વિનવે

અફસોસ રહેશે એ હરેક માટે જે તને વિસારી જીવશે
“મા’ થકી જીવન મળ્યું, તેને ના જીવનમાં વિસરે સર્વે.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.