હું સરી ગયેલા શમણાને

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હું સરી ગયેલા શમણાને વીણવા બેસું છું.
કેટલા ભાગ થયા? શોધવા બેસું છું.

ઘૂઘરાની ખનખનતી ઘુઘરીઓમાં,
માના હાલરડાની હેલીઓમાં,
બાપુની તબડક ઘોડાની પીઠ ઉપર હું ખોળું છું.

સહિયારોના સાથમાં, પાંચીકાના અવાજમાં
ગોરમાં નાં પુજનમાં, સઘળી ધમાચકડીમાં,
મેળાની ચકરડીઓ મહી, હું ગોળગોળ ઘુમઉં છું.

વસંતના ઓવારણે એકાદી ટહુકો યાદ આવે,
મહેકતી રાતરાણીમાં, સળવળતી કોઈ યાદોમાં
વરસાદી સાંજે, એ મારી કોરી હથેળીમાં
સરી ગયેલા શમણાંઓ ને હું વીણવા બેસું છું.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.