હાયકુ | વ્હાલ મમતા

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

વ્હાલ મમતા
પયાયઁ જીવન નો
અપુઁ સંસાર.

વષાઁ વરસે
ભીંજાય તન, કોરુ
મન કોરુ જ.

અનરાધાર
પ્રીત ભીંજવે, જયાં
તરબોળ સૌ.

જન્મોત્સવ
ઉજવે લોક, કુષ્ણ
ભક્તિ ધેલા.

પુજા અચઁના
રાસલીલા કુષ્ણ
સંગ ભક્તિ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.