સુંઠ ના ગાંગડે ગાંધી થવા હુતો બેઠી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સુંઠ ના ગાંગડે ગાંધી થવા હુતો બેઠી.
સાચા સાચા ખોટા મારા અનુભવો લખવા બેઠી.
હાયકુ, મુકતક, છંદ, પ્રાસ, કે મક્તા ના ભેદ ના સમજાય.
ને હુંતો આમજ જોડકણા રચવા બેઠી.
નિજાનંદ ખાતર લખ્યુ મેં, સચ જૂઠ ને ભેગુ કરયુ,
હું તો ખોટી વાહ- વાહ લુટવા બેઠી.
શબ્દો મારા -મારા પોતાના અનુભવો ના,
ને તેને માળા ના મણકા માં પરોવવા બેઠી.
શબ્દો કયાંક કયાંક ખોખલા લાગે, ભાષા પરાયી.,
છતાં એક એક રચના રજુ કરવા બેઠી.
‘કાજલ’ આવડે નહિ કશું, શુન્ય થી આગળ ને,
મન માં ભાર સવાયો રાખી બેઠી.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.