સોનાનો મહેલ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સોનાનો મહેલ ખડો કર્યો પણ અંતરના અમીરાત ના હોય એને શું કરવું.
આવા સુખનું શું કરવું ?

આંખ સામે દરિયો છલકાય અને છાંટોય પીવાનું મન ના થાય એને શું કરવું.
આવા જળનું શું કરવું ?

મળ્યા ત્યારથી ચુપકીદી સાધી ને જતી વેળા કવેણ કહ્યા આ ચુપ્પીને શું કરવું.
આવા મૌનનું શું કરવું ?

સ્વપ્ન ભલે સુંદર મનોહર હોય પણ આતો એક છળમય છે તેને શું કરવું.
આવા આભાસનું શું કરવું ?

સમયનું વ્હેણ ખેચી જાશે આરંભ થી અંત લગી,સામે પાર તરી જવાને શું કરવું ?
આવા તોફાનનું શું કરવું ?

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.