વેદનાની વાત્યું …..

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

છે કોરીકટ વાટ્યું અને કોરીકટ આંખ્યું.
આ ઉપરથી આભલીએ કાજળ આજ્યું.

મૌનની વાતો તહી વહેતી રહી રાતભર,
એને ચિત્તનું ચાતક થઈ અપલક તાક્યું.

છે અંધારી એકલતા ને વરસાદી રાત્યું,
એકેક ફોરામાં કંઇક તેજાબ જેવું છાટ્યું.

અંતરની આગમાં ઓગળતી ગઈ જાત,
યાદોના ઘાવને કંઈ વેદના જેવું વાગ્યું.

ઝાર ઝાર હૈયું થઇ ઝરતું રહ્યું ઝાકળ,
છેક પરોઢે ઘાવને કંઈ હાશ જેવું લાગ્યું.

છે કોરીકટ વાટ્યું અને કોરીકટ આંખ્યું.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.