વીતે વસંતના

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

વીતે વસંતના દિવસો,ને પાનખર આવી ચડે છે,
ઠંડા પવનની ઝાપટે, પીળા પત્તા ધ્રૂજી પડે છે.

રાત આખી વૃક્ષ રડ્યું, ને પાને એ લાલાશ ચડે છે
આભે ચમકતો સૂર્ય પશ્ચિમે જઈને વ્હેલો ઢળે છે.

મારી નજરને ખેચતું છેલ્લું પત્તું પણ તૂટી રડે છે,
અળગી થતી મૌસમ મજાની જોઈને હૈયું જલે છે

શોભતા’તા રંગીન ફૂલો ત્યાં બરફ આભેથી ઝરે છે
વિના રંગીની એકલી ડાળીઓ બધી ખળભળે છે.

પંખી વિના આકાશ બુઠ્ઠું છે,મન મારું બહુ ઝુરે છે
જશે વિરહનાં દિવસો પણ દુઃખ આવે એવું સરે છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.