મનડુ મારુ ભરાયુ

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મનડુ મારુ ભરાયુ ને પાંપણે બાંઝયા મોતી.
ચશ્મા લુછયા, ને પહેયાઁ પાછા ને હું ખાલીખમ.
ભીતર થી પડધા પડયા ને, બહાર જઇ જોતી.
અંદર આવુ ને, તો બધે સુનકાર ને હું ખાલીખમ.
ઢોલ નગારા ના અવાજો ને ઉડે રંગ ની છોળો.
કાન દઉ સાંભળવા ને, નીરવ શાંતિ ને હું ખાલીખમ.
લોકો ના ટોળા વળ્યા સૌ સ્વ મસ્તી માં ગુલતાન.
હું જઇ ભળુ ટોળે ને, ખાલી મેદાન ને હું ખાલીખમ.
‘કાજલ’ ભીતર ધુધવે દરિયા ની ભરતી ના પુર.
ઝાંકવા મથુ ને, ઓટ ની ઓટ ને હું ખાલીખમ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.