રાતમાં બિડાય જેમ પોયણી

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રાતમાં બિડાય જેમ પોયણી, એમ પાંપણ ઢળી,
બાકી ચાહની સાવ સીધી વાત, પાસ આવી કરી.

સુખની સેજ પામવા અગણિત વર્ષો દોડ્યા કર્યું
એ તારી હથેળી મહી મારા નામની રેખામાં જડી.

ચંદન વન આખું ખુદયું, મન સુગંધથી ભરી દેવા,
મખમલી મળ્યા જે સ્પર્શ, જીવનમાં તાજગી ભરી

પ્રેમમાં તકલીફ ઘણી, ને એટલી મજા અલગ જડી
દુઃખમાં રહેતી કોરી આંખો, સુખ મળતા ખુબ રડી.

આંખોના અરીસા મહી તસવીર તારી કાયમી રહી
જીવન મરણની વાતો વિશે, અહી હવે કોને પડી.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.