રસ્તામાં એક પથ્થર

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

આજે,
રસ્તામાં એક પથ્થર જડ્યો
એકલો અટૂલો સાવ સ્તબ્ધ
મેં કહ્યું, થોડું તો હસને !
એ મને આશ્ચર્ય થી જોઈ રહ્યો.
જાણે હું કોઈ બીજા ગ્રહનું પ્રાણી
મેં તો માત્ર તેને હસવાનું કહ્યું હતું
એતો ના હસ્યો,
પણ સાંભળનારા બધાંય હસી પડ્યા,
શું માંગણી ખોટી હતી ?

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.