સમય સામે ધરીને હાથ

સમય સામે ધરીને હાથ, મેં માંગ્યો છે ખાલીપો,
સહજતાથી ગઝલ ને ગીતમાં, ઢાળ્યો છે ખાલીપો !

નશામાં મૌનના, ખૂલી જશે સૌ ભેદ એ બીકે,
જરી ચપટી ભરી, એકાંતમાં ચાખ્યો છે ખાલીપો !

ખબર કોઈને ક્યાં પડવા દીધી એની અસરની મેં ,
અને સ્વમાનથી બે આંખમાં રાખ્યો છે ખાલીપો !

સરળ હોતા નથી એના બળાપાને સહન કરવા,
દિવસ કે રાતને જોયા વગર આવ્યો છે ખાલીપો !

નહીં આવે કશું સાથે, જવાનું એકલા થાશે,
સમયને વારસામાં મેં લખી આપ્યો છે ખાલીપો !

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.