મારું છલકતું જાય હૈયું

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારું છલકતું જાય હૈયું,જેમ ગાગર છલકતી જાય છે
હેતાળ હૈયે એક મૌસમ બારમાસી મલકતી જાય છે

આંખો મહી આવી ભરાણી એ છબી પણ મનોહર દીસતી
શમણાં મહી મારી સુવાળી રાત સાથે સરકતી જાય છે

ભેટી પડે છે યાદ એની આભ જેવા માપમા ઝૂમતી
દરીયાને પણ ધુટમા ભરીએ,આહ એવી નિકળતી જાય છે

ઊભા અમેં સૂકી નદીની રેતમાં શાહમૃગે શોભતા.
આશા ભરેલી સ્નેહ-સરવાણી અમારી વરસતી જાય છે

‘આવો’ અમારી લાગણીનો આવકારો છે મીઠા ભાવનો
ને દ્રાર પર મીઠાસની ભાષા અમારી હરખતી જાય છે

સંગીત મય આખી ગઝલ કાગળ ઉપર ચીતરાતી જાય તો?
ઇચ્છાની તરજો કાવ્યમા શબ્દોના તાલે રણકતી જાય છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’
ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાલગાગા-ગાલગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.