નવી  રોજ  તાજી  ખબર

Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature

નવી રોજ તાજી ખબર આદમી,
નવી હર ગઝલની બહર આદમી.

દરેક જીવ પોતાના હકનું ગણે,
સંબંધોનુ આસન, શજર આદમી.

ફકત બુદ્ધિઓનું પ્રદર્શન છે આ,
વિચારો તો છે માપસર આદમી.

પરીચય કરાવે તને લક્ષ્યનું,
કદમની વિરાસત સફર આદમી.

કદી આંસુઓ,હાસ્ય,સ્વપ્ન,પ્રણય,
ઈશારાની ભાષા નજર આદમી.

સમય સૂર્ય થઇને ટકોરો કરે,
ખબર છે, છતાં બેખબર આદમી.

ઘડીભર બગીચો, ઘડીભર ઋતૂ,
વષંતો કદી , પાનખર આદમી.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.