મારા સહેવાસ વિના

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારા સહેવાસ વિનાય તને ઊંઘ નથી આવતી
તારા અહેસાસ સિવાય મને ઊંઘ નથી આવતી.

તું ચાહે મને સ્વપ્નોમાં મળવા અને ભળવા ને,
ને, તારી અધૂરપમાં કેમેય મને ઊંઘ નથી આવતી.

તું પડછાયે રાખી મને ચાલે, ને મ્હાલે મનગમતું
તારો છેડો ઝાલ્યા વગર મને ઊંઘ નથી આવતી.

વરસાદી ભીની મૌસમ તને તડપાવે, જાણુ ઘણું,
નેહની ઝરમર વિનાય મને ઊંઘ નથી આવતી.

મળવા તું આવે જ્યારે, ચિંતાઓ મેલીને આવજે
મલકતું મુખ જોયા વિના મને ઊંઘ નથી આવતી.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.