મારા હકથી વધારે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારા હકથી વધારે મારે કઈ ન જોઈએ

મારા સમીપ આવતા જો તારા ઉરના ધબકાર વધી જાય…
એ મારા પ્રેમની નિશાની છે.
મને પ્રેમનો મીઠો બધોય બદલો જોઈયે.

મને જોતા જ તારા મુખ પર અજબ સાંતા વળી જાય…
એ તારા સુખની નિશાની છે.
મને બદલામાં સો મણ સુખ જોઈયે.

આખા દી’ ની જલન પછી મારા સ્પર્સ માત્રથી સાંજ સુધરી જાય..
એ મારા પ્રેમની શીતળતા છે.
મને બદલા માં સપના હજાર જોઈયે.

મારા હકથી વધારે મારે કઈ ન જોઈએ.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.