સંવાદ ‘હું’ થી કર

સંવાદ ‘હું’ થી કર, પછી ઘડતર થશે
ઘટના હશે ઝીણી છતાં ચણતર થશે

તું કલ્પનાને બે ઘડી અવતાર તો –
કોરી હકીકત પર સરસ જડતર થશે

સંદર્ભ પીડાનો હશે જો નામમાં,
ચર્ચા થશે ને એય પણ નવતર થશે

જો ભાગ્યવશ ખોટી ઠરે કારણ વગર
તો ધારણાંના કાળજે કળતર થશે !

શોધો ભલે ને દર્દના કારણ નવાં,
એના ઉપાયો એટલા પડતર થશે

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.