મારા તમારા અંતરના

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારા તમારા અંતરના, અંદરનું જ આ અજવાળું…
ખુલ્લી આંખે અંધારું, મીંચેલી આંખોનું અજવાળું

દુઃખનું મૂળ મન છે, મહી જીવનભર એ પીડાવાનું
તારું મારું બધું છોડીને, મૃત્યુ બાદનું આ અજવાળું

સોંપી શરીર અગ્નિમાં, મુક્ત આત્માનું વિહરવાનું
સમય રહેતે બ્રહ્મ માં ભળતું, આત્માનું અજવાળું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.