રહીને સ્થિર ફરવાનો કસબ

રહીને સ્થિર ફરવાનો કસબ શીખી ગયા
સમયના વાર ખમવાનો કસબ શીખી ગયા

હશે..હા, ડાળ સાથે લાગણી જેવું છતાં,
બધાયે પાન ખરવાનો કસબ શીખી ગયા.

ગમાને અણગમાનો ભાર હળવો થઈ ગયો,
સવાલો ખુદ્દને કરવાનો કસબ શીખી ગયા.

ગણતરી કેટલી મનમાં, મગજમાં હોય છે,
થઈને બાદ, વધવાનો કસબ શીખી ગયા.

હવે હળવાશથી લ્યો, મૌનને પણ સાંભળો,
ગઝલમાં વાત લખવાનો કસબ શીખી ગયા.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.