મહોબત બદનામ છે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મહોબત બદનામ છે, મિલનની ઘડીઓ મહી
પ્રતીક્ષા સચવાઈ છે, જુદાઈની ગડીઓ મહી.

નિહાળું છું પ્રેમને, હું અહી શબ્દોના વેપારમાં,
કદીક ગઝલમાં, કદી કવિતાની કડીઓ મહી.

ના આવશે એ દિવસો હવે પાછા ફરી અહી,
સમયે છેલ્લો પડાવ ઉંમરનો, જડીઓ મહી.

કૃપા તો માનવી રહી પુરાણી એ યાદોની ઘણી,
દઈ જાતી ચમક, ઝાંખી આંખોની કણીઓ મહી.

આજ લગી એક વાત હ્રદય મહી મક્કમ રહી
થશે મિલન ક્યારેક, આભ ધરાનું સદીઓ મહી

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.