માણસ સમજવો કઠિન છે…

માણસ તો માણસ છે,
સમજવા ખુબ કઠિન છે.

Advertisements