સપનાઓ ખૂબ જ મોટાં હોવા જોઈએ

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મર્યા પછી પણ ફોટા હોવાં જોઈએ
સપનાઓ ખૂબ જ મોટાં હોવા જોઈએ

જગત છલકી રહ્યું છે નિરાશાવાદીઓથી
અનન્યનાં પણ ના તૂટાં હોવા જોઈએ

આપશે ભેટમાં વિશ્વ પીડા,નિષ્ફળતા અનેક
કને સદા આંસુ સૂકવતાં ખુંટા હોવા જોઈએ

રાખજો પહેલેથી તૈયારી કારમી એકલતાની
હાથ બીજાનાં હાથથી છુટાં હોવા જોઈએ

વિશ્વ હયાતીમાં ક્યાં સ્વીકારે છે સ્વપ્નદ્રષ્ટાને
જાતમાં જ જાતને દોરતાં નેતા હોવા જોઈએ

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.