ઝેર પીવડાવનાર જાણીતી સાકી હશે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

કાચી હશે ત્યાં જ એ પાકી જશે
કળિયુગમાં સત્ય, કરુણા થાકી જશે

સ્વપ્નનું સ્થાપત્ય જેણે ઘડયું હશે
પાયો એ જ સરવાળે બાકી થશે

વિચારોની કબજિયાત પજવે છે?
જુઓ આસપાસમાં પ્રેમની ફાકી હશે

દુર્જનો તો કાપશે પછી કામધેનુને
સજજનોએ જ પ્રથમ એને હાંકી હશે

દુશ્મનોને ક્યાં ખબર છે પીઠ ક્યાં છે
ઝેર પીવડાવનાર જાણીતી સાકી હશે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.