પહેલો પ્રેમ જ પ્રેમ હોય છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

પહેલો પ્રેમ જ પ્રેમ હોય છે
બાકી તો સંબંધોનાં નેઇમ હોય છે

ગુમાવ્યું હોય જેણે એને જ ખબર
વિરહની પીડા અસહ્ય કેમ હોય છે

પહેલાં પાપે જ ખટકે છે આત્મા
પછીથી ક્યાં કોઈ શેઇમ હોય છે

બધાં બાઝીગરો, શકુનીઓ હારે છે
છેલ્લી તો પ્રભુની જ ગેમ હોય છે

આગમન કેડીએ આંખ્યું બિછાવે જે
અસમયે તેનાં મોઢેય ‘કેમ’ હોય છે

નિષ્ફળતા તો સદૈવ રહે છે અનાથ
સફળતા પર સૌનો ક્લેઈમ હોય છે

બદલે છે ફક્ત મન, આત્મા દરેકનાં
શરીર રચના તો સૌની સેઇમ હોય છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.