પશ્ચાતાપ નહીં પ્રાયશ્ચિત સુધી જવું છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

પશ્ચાતાપ નહીં પ્રાયશ્ચિત સુધી જવું છે
મન, બુદ્ધિ અને ચિત સુધી જવું છે

હોય કદાચ પ્રભુ પણ બાથરુમિયો સિંગર
અસ્તિત્વ ગાય છે એ ગીત સુધી જવું છે

નિટે નિટનો મયાનંદ તો લીધો છે ઘણો ય
સત્ય, પ્રેમ, કરુણાનાં નિટ સુધી જવું છે

માત્ર મિલનની મોજથી હવે નથી સોરવતું
મીરાંબાઈ ની વિરહી પ્રીત સુધી જવું છે

પીગ્ગી બેન્ક ભોળપણની ખરીદી શકે બધું
વ્યવહારુ વિશ્વમાં એ રીત સુધી જવું છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.