બાપ કન્યા વિદાયે અડધો થઈ જાય છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હોય તેનાથી વધૂ ઘરડો થઈ જાય છે
બાપ કન્યા વિદાયે અડધો થઈ જાય છે

દીકરી ને એમ ક્યાં કહી શકે કે તું રોકાં
ને રજા આપવામાં પડધો થઈ જાય છે

એક આંખે આનંદ છે કર્તવ્ય પાલનનો
બીજી આંખ વિરહનો પડઘો થઇ જાય છે

આભને ય ટેકો કરે એવો મરદોમરદ બાપ
જાન વળાવી ફરતાં લંગડો થઈ જાય છે

‘સુખી રહેજે’કહી જીવતરની પુનાઈ આપી
બાપ પોતાનાં થી જ અળગો થઈ જાય છે

દીકરી જેવી જમાઈ લઇ જાય જાન સાથે
બાપ પણ જીવતેજીવ મડદો થઈ જાય છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.