તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મને પ્યારું લાગે ટચસ્ક્રીન તારું કામ,
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

ભૂલી છોડી દીધાં, ભૂલી છોડી દીધાં, સઘળાં કામ,
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મનમંદિરીયે બેટરી ની ચિંતા,
ટાવર પકડાય તો જાણે જગ જીતાં,
ઘરે-બહારે જપે સૌ , તારું જ નામ
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મોબાઇલજી, મોબાઇલજી, મોબાઇલજી..મોબાઇલજી

આઠે પહોર બન્યો તારી દાસી,
તું જ મોજ મારી, ખુશી આભાસી.
રોજી રોટી મારી , તું સબંધો તમામ.
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મોબાઇલજી, મોબાઇલજી,
મોબાઇલજી..મોબાઇલજી

સવારે ઉઠતાં પહેલી યાદ તારી,
શયન પણ સાથે, એક જ પથારી.
વ્હોટ્સએપ, એફબી, ઇન્સ્ટા દુનિયા તમામ

સમય, શક્તિ ને સગવડ વધે,
એવો ખોટો ભાસ છે બધે
તે તો લૂંટી લીધાં, તે તો લૂંટી લીધાં
સ્વાસ્થ્ય, સુખ ચેન, સબંધો તમામ
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મોબાઇલજી, મોબાઇલજી, મોબાઇલજી..મોબાઇલજી

શેર કર જાત ને , મિત્રો સાથે,
કુટું…

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.