ભાગવતે ભેંસનો સામનો કરવાનો છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સ્ટ્રેસનો સામનો કરવાનો છે
રાગ દ્વેષનો સામનો કરવાનો છે

તું માનવ બન તો જ સમજાય તને પ્રભુ
ભાગવતે ભેંસનો સામનો કરવાનો છે

આત્મા તો દિગંબર અને એક વેશીય જ
મનનાં બહુ વેશનો સામનો કરવાનો છે

પૈસો, પ્રતિષ્ઠા જ બન્યો છે હવે પરમેશ્વર
ખુમારીએ પદનાં ખેસનો સામનો કરવાનો છે

દુનિયા છે ખૂબ મોટી ને સમાવી શકે સૌને પણ
ટોચે એકલાં જવાની રેસનો સામનો કરવાનો છે

છે એકલો આ માંહ્યલો ને સામે છે પ્રચંડ માયા
જીવે જીવવાં અનેક ઠેસનો સામનો કરવાનો છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.