કવિ કે કવિતાનો ક્યાં કોઈ દિવસ હોય છે

‘વિશ્વ કવિતા દિવસ’ નિમિત્તે

કવિ કે કવિતાનો ક્યાં કોઈ દિવસ હોય છે
કવિ તો બસ ભાવનાઓને જ વશ હોય છે

સંવેદના,વિરહની બીમારીથી પીડાય છે સતત
પાણી હોય ગરમ તોય કવિને ખસ હોય છે

દાદ, તાળી, લાઈક,ફોલો ને શેર નો છે ભૂખ્યો
કાવ્ય સાંભળે એ ઇનામ કવિને બસ હોય છે

સરસ્વતીનો છે ભક્ત માટે લક્ષ્મી તો અળગી
કાવ્ય માટે વેચાવામાં ટસ નો ના મસ હોય છે

હીરામાં કોલસો ને કોલસામાં હીરો જુએ એ
વ્યવહારું જગ ફોરવર્ડ ને કવિ રિવર્સ હોય છે

પ્રભુ સાવ હાથવગો,પ્રભુજન એથી જ અળગા
તાદુંલી કવિનાં ભાગ્યમાં લુખ્ખો જશ હોય છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.