વાઘેલાયુગ કીર્તિકથા – સંપૂર્ણ ઈતિહાસ | સંકલન

Vaghela Dynasty - Janmejay Adhwaryu - Sarjak.org

નીચેના આર્ટીકલ દ્વારા આપ ગુજરાતના ઈતિહાસ અને વાઘેલા રાજવંશ વિશે વધારે જાણી શકશો.

નીચે દર્શાવેલ તમામ આર્ટીકલ ગુજરાતમાં વાઘેલા વંશ દરમિયાન થયેલા બદલાવ અને યુદ્ધ, તેમજ સ્થાપત્યો સહિત બદલાયેલા રાજા અને સમયની પણ સફર કરાવશે.

સંકલિત લેખોના લેખક – જનમેજય અધ્વર્યુ છે.


૧. વાઘેલા રાજવંશની સ્થાપના | ભાગ – ૧

૨. વાઘેલા રાજવંશની સ્થાપના | ભાગ – ૨

૩. ધવલ – અર્ણોરાજ – લવણપ્રસાદ અને વીરધવલ | ભાગ – ૧

૪. લવણપ્રસાદ અને વીરધવલ | ભાગ – ૨

૫. લવણપ્રસાદ અને વીરધવલ | ભાગ – ૩

૬. રાજા વીસલદેવ | ભાગ – ૧

૭. રાજા વીસલદેવ | ભાગ – ૨

૮. રાજા અર્જુનદેવ વાઘેલા

૯. રાજા સારંગદેવ વાઘેલા

૧૦. રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા | ભાગ – ૧

૧૧. રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા | ભાગ – ૨

૧૨. રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા | ભાગ – ૩

૧૩. રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા | ભાગ – ૪

૧૪. રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા | ભાગ – ૫

૧૫. રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા | ભાગ – ૬

૧૬. રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા | ભાગ – ૭

૧૭. માધાવાવ – વઢવાણ | વાઘેલાયુગ કીર્તિકથા


ઉપર દર્શાવેલ દરેકે દરેક આર્ટીકલ સબંધિત તમામ અધિકાર સંકલનકર્તા લેખક અને ડીજીટલ પ્રકાશન અધિકાર સર્જક પાસે છે. લેખની કોપી કરવી એ કાયદાકીય રીતે અનિચ્છનીય છે.

( નોધ : કોઈ પણ પ્રકારના સલાહ સૂચનો અથવા ભૂલ અંગે ધ્યાન દોરવા માટે | hello@sarjak.org |પર અમને લખો.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.