સોલંકીયુગ યશોગાથા – સંપૂર્ણ ઈતિહાસ | સંકલન

Solanki Dynasty - Gujarat History - Rajputana - Chalukya Dynasty - Sarjak.org

નીચેના આર્ટીકલ દ્વારા આપ ગુજરાતના ઈતિહાસ અને સોલંકી યુગના રાજવંશ વિશે વધારે જાણી શકશો.

નીચે દર્શાવેલ તમામ આર્ટીકલ ગુજરાતમાં સોલંકી વંશ દરમિયાન થયેલા બદલાવ અને યુદ્ધ, તેમજ સ્થાપત્યો સહિત બદલાયેલા રાજા અને સમયની પણ સફર કરાવશે.

સંકલિત લેખોના લેખક – જનમેજય અધ્વર્યુ છે.


૧. સતી રાણકદેવી – ગર્વીલ નારી

૨. રા’ ખેંગાર- સતી રાણકદેવી પુરક માહિતી અને મારાં મનમાં ઉદભવેલા કેટલાંક પ્રશ્નો

૩. રાજા અજયપાલ અને નાયકીદેવી – મહમદ ઘોરીને પરાજિત કરનાર મહારાણી

૪. સોલંકીયુગની સ્થાપના

૫. મૂળરાજ સોલંકી

૬. ચામુંડરાજ – વલ્લભરાજ – દુર્લભ રાજ

૭. ભીમદેવ સોલંકી પ્રથમ | ભાગ – ૧

૮. ભીમદેવ સોલંકી પ્રથમ | ભાગ – ૨

૯. કર્ણદેવ સોલંકી અને રાણી મયણલ્લા દેવી (મીનળદેવી)

૧૦. લોકમાતા – રાજમાતા મીનળદેવી અને મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ – વિશેષ લેખ

૧૧. મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ | ભાગ – ૧

૧૨. મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ | ભાગ – ૨

૧૩. મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ | ભાગ – ૩

૧૪. મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ | ભાગ – ૪

૧૫. મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ | ભાગ – ૫

૧૬. મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ | ભાગ – ૬

૧૭. મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ | ભાગ – ૭

૧૮. રાજા કુમારપાળ સોલંકી | ભાગ – ૧

૧૯. રાજા કુમારપાળ સોલંકી | ભાગ – ૨

૨૦. રાજા કુમારપાળ સોલંકી | ભાગ – 3

૨૧. રાજા કુમારપાળ સોલંકી | ભાગ – ૪

૨૨. રાજા અજયપાળ સોલંકી

૨૩. રાજા બાળ મૂળરાજ – મૂળરાજ દ્વિતિય

૨૪. રાજા ભીમદેવ સોલંકી દ્વિતિય | ભાગ -૧

૨૫. રાજા ભીમદેવ સોલંકી દ્વિતિય | ભાગ – ૨

૨૬. રાજા ત્રિભુવનપાળ | રાજા ભીમદેવ સોલંકી દ્વિતિય |ભાગ – ૩


ઉપર દર્શાવેલ દરેકે દરેક આર્ટીકલ સબંધિત તમામ અધિકાર સંકલનકર્તા લેખક અને ડીજીટલ પ્રકાશન અધિકાર સર્જક પાસે છે. લેખની કોપી કરવી એ કાયદાકીય રીતે અનિચ્છનીય છે.

( નોધ : કોઈ પણ પ્રકારના સલાહ સૂચનો અથવા ભૂલ અંગે ધ્યાન દોરવા માટે | hello@sarjak.org |પર અમને લખો.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.