કહી દીધું છે કોરોનાએ કે આટલી જ વાર લાગે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

કહી દીધું છે કોરોનાએ કે આટલી જ વાર લાગે

મોતે બોલાવ્યો હોય ઇ ના પાણી ય માંગે
કહી દીધું છે કોરોનાએ કે આટલી જ વાર લાગે

સૌનું મોહનિદ્રાથી ઉઠવાનું છે આ અંતિમ ટાણું
હું જાગું, તું જાગે ને હવે તો સૌ કોઈ જાગે

છળ, કપટ, મોહ, લોભ અહીં જ પડયાં રહેવાનાં
આત્માને કહી દો હવે તો રાગ દ્વેષથી ભાગે

પ્રભુ જ પ્રભુ છે ને તે જ છે માલિક પણ સૌનો
ચપટીમાં ચૂંથાઈ જઇશું એની બદલતી આંખે

આ સતા, આ ધન, આ મિત્રો ને આ પરિવાર
હતું ન હતું થઈ જશે એની લાકડીનાં અવાજે

સત્ય, પ્રેમ, કરુણા ને પુણ્ય જ આવશે સથવારે
હે જીવ, તું કોનાં માટે ખોટાં રસ્તે આટલો ભાગે

કહી દીધું છે કોરોનાએ કે આટલી જ વાર લાગે

~ મિતલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.