મોક્ષનાં નામે મને તું લબડાવતો નહીં

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

અંતરને પ્રભુ તું અભડાવતો નહીં
માયામાં મન મારું તું પકડાવતો નહીં

હિમાલય તારો તને જ મુબારક પ્રભુ
મારાં ગિરનારેથી તું છટકાવતો નહીં

બે આંગળ ઊંચો ભલે ને હું ન રહું
સત્ય રથથી મને તું ગબડાવતો નહીં

હું માનવ બનતો રહું બસ માનવ જ
મોક્ષનાં નામે મને તું લબડાવતો નહીં

મોજ, કરુણા, પ્રેમને વહેંચી શકું હું
આટલાં ઓરતાને તું દફનાવતો નહીં

તાંદુલ, ભાજી, બોરની જ ઉતરાઈ ખપે
હૂંડી મારી આ પ્રભુ તું ઠુકરાવતો નહીં

કાઢ્યાં એટલાં ક્યાં કાઢવાનાં છે હવે
સનાતન સિવાય તું સમજાવતો નહીં

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.