એક તો એક પણ તું મને મિત્ર આપજે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મને તું અત્ર, તત્ર અને સર્વત્ર આપજે
એક તો એક પણ તું મને મિત્ર આપજે

હું ક્યાં કહું છું આપજે બત્રીસ લક્ષણો
ભલે ને થોડો ઘણો તું વિચિત્ર આપજે

લોહીનાં સંબંધથી વધે સબંધ દોસ્તીનાં
કર્ણ, સુગ્રીવ જેવો મને તું મિત્ર આપજે

દોષમાં થી તારે એ જ દોસ્તાર હોય છે
દિગંબરી ઢાંકતી દોસ્તીનું વસ્ત્ર આપજે

મિત્ર મેળવવાં બનવું પડે છે પહેલાં મિત્ર
સાચી સમજણનું મને તું ચિત્ર આપજે

હસું, રડું જેની સાથે ને ગુસ્સો ય કરી શકું
સ્વ ને સ્વ થી સદા સાંધનાર સૂત્ર આપજે

મિત્ર ભાવે નિહાળું હું આ સમસ્ત જગને
સત્ય, પ્રેમ, કરુણાનું તું મને ગોત્ર આપજે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.