અજર, અમર, ઉજ્જવળ બહેનની રાખડી છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

એક કે બે અક્ષર નહીં આખી એ બારાખડી છે
અજર, અમર, ઉજ્જવળ બહેનની રાખડી છે

ભાઈની રક્ષા માટે પ્રાર્થે છે આજીવન બહેન
આ સંબંધોની મહતા સૌ સંબંધોમાં વડી છે

રાખડી એ નથી માત્ર કોઈ સુતરનો કાચો દોરો
ત્રિદેવ, ત્રિદેવીની કૃપાની સાક્ષાત નાડાછડી છે

સહોદરી સહોદરને બાંધી રક્ષા યાચે છે સ્વરક્ષા
જન્મોજન્મનાં સંબંધોની અકબંધ આ કડી છે

કશું ય ન આપી શકો તો બહેનને આપજો પ્રેમ
ભાઈનાં આવકારની જ ભૂખી તેની આંખડી છે

સગી ના હોય તો માનેલીને સગી જ માનજો
સતરસો જન્મની પુણ્ય પ્રસાદી આ વ્હાલુંડી છે

સદાચારી બની બહેનને દયો રક્ષાબંધનની ભેટ
કહો, પત્ની સિવાયનાં સૌ મા-બહેન-દીકરી છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.