એ દુનિયા!, મને માસૂમ રહેવાં દેજો

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ચહેરા પર મારાં તબ્બસુમ રહેવાં દેજો
એ દુનિયા!, મને માસૂમ રહેવાં દેજો

તો જ સમજાશે મને પીડા કોઈની
મારાં આત્મા પર જખમ રહેવાં દેજો

કિંમત નથી ભલે સત્ય, પ્રેમ, કરુણાની
તોય એ મારામાં કાયમ રહેવાં દેજો

જમાડી ભૂખ્યાંને પછી જ જમું હું
મારો એ સદા નિયમ રહેવાં દેજો

આશા, ઉત્સાહ, પુરુષાર્થ હોય જ સાથે
બસ એટલું મારું મહેકમ રહેવાં દેજો

રાખ ભલે શૂન્ય પણ વધારું મૂલ્ય સૌનું
ભાગ્યે નિમિતની એ રકમ રહેવાં દેજો

પંગતે બેસનારો નહીં બનું હું પીરસનારો
હૈયે અયાચકતાનો જામ રહેવાં દેજો

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.