સઘળું થાળે પડશે…

સઘળું થાળે પડશે.
જીવતી રાખ તરસ તો અંતે, રણમાં વીરડા જડશે.
સઘળું થાળે પડશે…

પથ્થરમાંથી ફૂટતું તરણું તેજ સવાયું રાખે,
તડકામાં તપ કરતા વૃક્ષો ખુદના ફળ ના ચાખે.
તળના તેજે આગળ વધવા મારગ આમ જ ફળશે.
સઘળું થાળે પડશે…

વગડાના સન્નાટાને પણ તમરાં લયમાં ઢાળે,
લીલી-સૂકી મોસમને ડાળ સમભાવે સંભાળે.
ખાલીપાનો રવ સૂણવાથી તથ્ય નવા સાંપડશે.
સઘળું થાળે પડશે…

સમજણનો ગજ ભાળી લે ત્યાં પડછાયા રહે માપે,
પીડાની શગ ઝીણી હોય પણ અજવાળી ક્ષણ સ્થાપે.
બાદ થવાનું રાખ વલણ તો ભીતરથી તું વધશે.
સઘળું થાળે પડશે…

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.