હું હાલચાલ જરા પૂછવા વિચારું છું

હું હાલચાલ જરા પૂછવા વિચારું છું.
ખરું કહું તો સમય આપવા વિચારું છું.

તમે કહો ને હું માનું, છે શકયતા પૂરી,
મને વળોટીને આગળ જવા વિચારું છું.

ભલે કશુંક છૂટે ને કશુંક બાકી રહે,
આ ક્ષણને હાથવગી રાખવા વિચારું છું.

ગમે છે એવું કહીને ઘણું ગમાડી લઉં,
કદાચ મારી લગોલગ થવા વિચારું છું.

તમે આ વાતની પાછળના કારણો શોધો,
હું વાતવાતમાં બસ ખૂલવા વિચારું છું.

બીજું તો હોય શું કારણ, કે મૌન થઈ જાઉં?
તમારા શબ્દ સુધી પહોંચવા વિચારું છું.

પ્રભાવ એનો હશે કેટલો, ખબર પડશે,
ગઝલના દીવાને પ્રગટાવવા વિચારું છું.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.