મને ખબર છે, કે પહોંચ મારી

મને ખબર છે
કે
પહોંચ મારી બહુ ઊંચી નથી
ને
ખાસ કહી શકાય એવી નથી કોઈ ઓળખાણ
અને હા,
ડીગ્રી પણ એકે ય નથી હોં મારી પાસે..
વળી,
નામની આગળ કોઈ વિશેષણ લાગે એવા સ્થાને પણ હું નથી
પણ..તો ય હું એટલું જાણું છું કે,
મારી પાસે મારા શબ્દો છે,
અને હું સાંભળી શકું છું મારો ઝીણો અવાજ
કારણ કે..મારી પાસે મારું મૌન છે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.