દર્પણને અવગણ્યું અને ચાહ્યું

દર્પણને અવગણ્યું અને ચાહ્યું પ્રમાણસર
આ સાદગીનું તેજ નિખાર્યું પ્રમાણસર

ઊંચે જવાનો મોહ કદાચિત થઈ જશે
પલ્લું મેં નમતું એટલે રાખ્યું પ્રમાણસર

અહિં દબદબો શું કોઇનો કારણ વગર વધે?
મેં નામ દીધું, લીધું ને જાપ્યું પ્રમાણસર

દેખ્યાની દાઝ હોય છે એ વાત માની ને
આંખો, હ્રદય ને કાન થી જાણ્યું પ્રમાણસર

મન તાજગીસભર અને જીવંત રહી શક્યું
સમજી, વિચારી એને મેં માર્યુ પ્રમાણસર

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.