કોઈને મળવા

કોઈને મળવા
કોઈને સાંભળવા
કે ક્યારેક
પોતાની વાત કરવા માટે
મોટા ભાગે
એમ સાંભળું કે..
શું કરું?
સમય જ નથી મળતો
ત્યારે
મનોમન પૂછી લઉં છું કે..
સાચ્ચે જ
સમય નથી?
કે
સંવેદના નથી?
મને ધરપત છે કે,
આટલું પૂછવાની મારી સંવેદના તો
‘પોતાનો સમય’ કાઢી જ લે છે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.