ભૂલ એમાં મારી છે ને

Anjana Goswami - Anjum Anand - Gujarati Poet - Sarjak.org

ભૂલ એમાં મારી છે ને એટલે હું ચૂપ છું,
વાત એમાં તારી છે ને એટલે હું ચૂપ છું.

આમ તો નારાજ છું હું સાચ્ચે તારાથી ઘણી,
આપણી આ યારી છે ને એટલે હું ચૂપ છું.

કોઇનુ પણ દુ:ખ જરાયે તું તો જોઈ ના શકે,
ટેવ તારી સારી છે ને એટલે હું ચૂપ છું.

તું સતત મારા વિશે ખોટું જ વિચારે છતાં,
તું મને બહુ પ્યારી છે ને એટલે હું ચૂપ છું.

આ દિવાલો ક્યાં નડે છે આપણા સંબંધમાં,
ખુલ્લી ઘરની બારી છે ને એટલે હું ચૂપ છું.

– અંજના ગોસ્વામી ‘અંજુમ આનંદ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.