આજ માથું ખા નહીં

Anjana Goswami - Anjum Anand - Gujarati Poet - Sarjak.org

આજ માથું ખા નહીં, તું ચૂપ રહે,
‘ગાલ’ કે ‘ ગાગા’ નહીં… તું ચૂપ રહે.

દોસ્ત, આજે હું ઘણી ગમગીન છું,
તું’યે દુશ્મન થા નહીં, તું ચૂપ રહે.

તાલ, લય ને સૂર સૌ ઠેબે ચડયાં,
કોઈ ગીતો ગા નહીં, તું ચૂપ રહે.

એ મને છોડી ગયા… તો છો ગયા !
વાત એ અહિંયા નહીં ! તું ચૂપ રહે.

છે બધી કારીગરી તકદીરની,
પણ કશી પરવા નહીં, તું ચૂપ રહે.

– અંજના ગોસ્વામી ‘અંજુમ ‘આનંદ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.