માંગણ બધાં જ્યાં એની પાસેય

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

અંતર સીવાય હવે બીજે ક્યાં કંઈ ઝાંકવું છે
માંગણ બધાં જ્યાં એની પાસેય ના માંગવું છે

છે એક જ રસ્તો અકસીર ને એય નિલકંઠી
વિરહ, બદનસીબીની મારે ફાકી કરી ફાંકવું છે

કે એટલો તો ઈશ્વરને ઓછો કરવો ઉઘાડો
ફાટેલ મારાં આભને મારે થિંગડાથી ઢાંકવું છે

ગંગોત્રીની જેમ જ આપવી છે ગંગાને વિદાય
જતું હોય એને ના કદી આજીવન રોકવું છે

ખબર છે પડશે ફક્ત મૃગજળનો જ વરસાદ
ચાતકની જેમ તોય આભે અમીનેષ તાકવું છે

એટલો બધો ઘવાયો છું હું દોસ્તી અને પ્રેમથી
દુશ્મનોની ચાકડીએ હવે મસ્તક નમાવવું છે

~ મિતલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.