હોઠ તારા જેમ મલકે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હોઠ તારા જેમ મલકે એમ હૈયે કટાર લાગે
આંખ ફરકે જેમ મારી એમ સપનાને ભાર લાગે

પ્રેમ તારો મીઠડો લાગે સજન, એકલો મુજને ભાવે
આગ મારા દીલડામાં, ને લાગણીઓને ધાર લાગે

બાહુ બંધે વૃક્ષ સંગે જેમ વેલી વિટાય જાણે
જાન બે ને એક હોવાનો અનોખો એ સાર લાગે

હાથ તારો રોજ પકડીને વિચારોની ગલી પકડુ
હુંફની હેલી વરસતી ક્ષણ, પલળતો વિચાર લાગે

આયનામાં જોઇને તારી પ્રશંસાઓ યાદ આવે
રૂપ મારૂં જોઉ ને, તારા નયનનો આભાર લાગે

સાવ અણઘડ પ્રેમમા તારા હું કેવી ઘડાઇ ગઇ છું
છું વિનોદીની ખ્યાલ આવે, ને તું જાણે બ્હાર લાગે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.