હળવા મૂળમાં રચેલ એક બાળગીત :

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

એ જળમાં ખીલ્યા તે પોયણા, ને
મારે આગણામાં મહોર્યા એ મોગરા …

લાગ્યા ચોતરે બેઠાં બહુ ઠાવકા, ને
ઓટલે ત્યાં નાચતા કુદતા એ છોકરા …

ઓલ્યા આભે ઉડયા તે પારેવા, ને
તળાવ મહી દોડતા તરતા એ માછેરા ..

લીલુડી વેલ’ને કડવા લાગ્યા કારેલા, ને
ઓલી કાંટાળી બોરડીને મીઠા એ બોરા ..

પાણીમાં ડૂબતા લે પથરા ગર્વીલા, ને
તો હલકા તરતા તહી ફૂલડાં એ જરા ..

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.