તારાં વિચારોની નસબંધી કરવી છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

જાત આખીની અકબંધી કરવી છે
તારાં વિચારોની નસબંધી કરવી છે

મારો મારી સાથે ચાલે છે જૂનો ડખ્ખો
મારે મારી જાત સાથે સંધી કરવી છે

જગમાં જોવાં જેવું રહ્યું છે ક્યાં કશું
આંખો ગાંધારી સમ અંધી કરવી છે

પારાં જેવી છો તું ક્યારેય નથી પકડાતી
હૈયાની કેદે તને હવે બંદી કરવી છે

ચાલુ છું એટલે સત્યનાં માર્ગે એકલો હું
અસત્યનાં માર્ગે મારે ના ગરદી કરવી છે

પાંચમની ચોથ કરવી જ છે મારે હવે
મોક્ષ પામવામાં થોડી જલ્દી કરવી છે

– મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.